Algemene voorwaarden en reglementen van Danny’s trail:

 

1.      Definities:

 

In deze voorwaarden wordt verstaan: 

 

Tegenpartij: De (rechts)persoon, non-profit organisatie, donateur.

 

2.      Algemene voorwaarden en reglementen:

 

2.1. Danny’s trail neemt in 2020 deel aan een trail run evenement van 100km ten behoeve van de inzamelingsactie omtrent coeliakie.

 

2.2. Donaties voor de voorgenoemde inzamelingsactie zijn bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie en de bestrijding van deze ziekte.

 

2.3. Het doel van Danny’s trail is om zoveel mogelijk fondsen/donaties te werven ten behoeve van een  donatie aan de Nederlandse Coeliakie Vereniging (hierna te noemen: NCV) met als doel het wetenschappelijk onderzoek naar coeliakie te bevorderen. Danny’s trail behoudt het recht voor om eventueel gemaakte kosten tijdens de inzamelingsactie af te schrijven van het totaal geworven bedrag voordat de donatie aan NCV plaatsvindt.

2.4. De geworven gelden worden uiterlijk tot 2 weken na het 100km trail run evenement overgemaakt naar NCV als donatie.

 

2.5. Danny’s trail verbindt zich tegen het verrichten van inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverbintenissen. Indien de 100km trail run niet ten volste wordt volbracht zullen de geworven gelden alsnog gedoneerd worden aan NCV en niet gerestitueerd worden.

 

2.6. Wanneer de beoogde prestatie (100km binnen 18 uur) wel wordt behaald, komt Danny’s trail in aanmerking voor een prestatiebonus. Deze bonus zal bestaan uit een naar redelijkheid monetaire uitbetaling en zal maximaal 3% van het totaal geworven geldbedrag beslaan. Indien de prestatie niet geleverd wordt, zal de prestatiebonus komen te vervallen.

 

2.7. Mocht het 100km trail run evenement komen te vervallen/geannuleerd worden dan zal Danny’s trail zich inspannen om een geschikt alternatief te vinden.

 

2.8. Mocht vanwege overmacht Danny’s trail geen geschikt alternatief kunnen vinden en niet kunnen deelnemen aan een 100km trail run evenement in 2020 dan zullen de geworven gelden alsnog uiterlijk tot 2 weken na de datum dat het evenement oorspronkelijk plaats had moeten vinden, worden overgemaakt naar NCV.

 

Onder overmacht wordt verstaan (maar niet beperk tot): Blessure en annulering.

 

3. Slotbepalingen:

 

3.1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

3.2.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Danny’s trail partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

3.3. De algemene voorwaarden van toepassing zijn steeds de laatste op de website van Danny’s trail www.dannystrail.nl gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de donatie.

 

3.4. Bij het uitvoeren van de donatie verklaart tegenpartij akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en op de hoogte te zijn van het feit dat de gelden niet gerestitueerd worden. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de eerder genoemde website van Danny’s trail en kunnen zo nodig door de donateur worden gedownload en opgeslagen.

 

3.5. Alle geschillen tussen de tegenpartij en Danny’s trail worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Danny’s trail. 

 

3.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de tegenpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3.7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

3.8. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze voorwaarden.

 

3.9. Indien Danny’s trail niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zijn of dat Danny’s trail in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

3.10. Danny’s trail behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen, indien de gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven alsmede wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven.